Privacy Statement

De website https://nda-incasso.nl en de daaraan gekoppelde (internet-)diensten worden u ter beschikking gesteld door NDA Incasso B.V. gevestigd te Amersfoort (KvK inschrijfnummer 08101205). Met betrekking tot de bescherming van uw persoonlijke gegevens (privacy) hanteren wij een privacy statement. NDA Incasso garandeert, voor zover mogelijk, de bescherming van de privacy van alle bezoekers van de site. Dat betekent dat wij van onze samenwerkingspartners maximale inspanningen verlangen bij het bewaken van persoonsgebonden gegevens. Hieronder leest u welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze persoonsgegevens doen, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat u kunt doen als u nog vragen heeft.

NDA Incasso B.V. is ervan overtuigd dat de bescherming en eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van haar betrokken relaties (medewerkers, klanten, betalers en alle andere relaties) van groot belang is. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld.

NDA Incasso kan haar bedrijfsactiviteiten (het voeren van een incassopraktijk) niet uitoefenen zonder bepaalde persoonsgegevens te verwerken. Wij achten het hierbij van belang dat de verwerking van persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande wettelijke regels voor de bescherming van persoonsgegevens, te weten de Wet Bescherming Persoonsgegevens (hierna: WBP) en houden ons in alle gevallen aan de eisen van die wet.

Meldingsplicht

De WBP kent een meldingsplicht. Deze verplichting houdt in dat in principe alle geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerkingen van persoonlijke gegevens (persoonsgegevens genoemd) aangemeld moeten worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Het AP houdt een openbaar register bij waarin alle (wijzigingen van de) verwerkingen staan, het soort betrokkenen en de categorieën van gegevens. Het openbaar register van het AP vindt u via de website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl en het meldingsnummer van NDA Incasso is 1284201 (Nederlandse Deurwaarders Associatie B.V.).

Persoonsgegevens en anonieme gegevens

NDA Incasso maakt onderscheid tussen persoonsgegevens en anonieme gegevens.    Persoonsgegevens zijn die gegevens op basis waarvan uw identiteit kan worden herleid, zoals uw naam, adres, e-mail adres, telefoonnummer en leeftijd. NDA Incasso kan op verschillende manieren de beschikking krijgen over uw persoonsgegevens. In de eerste plaats kunt u deze persoonsgegevens zelf aan ons hebben verstrekt. Daarnaast kan NDA Incasso uw persoonsgegevens hebben verkregen van haar opdrachtgevers of van dataleveranciers. Anonieme gegevens zijn gegevens die niet (meer) kunnen worden herleid tot uw identiteit. Een belangrijk en veel voorkomend voorbeeld van anonieme gegevens is het IP-adres. Wanneer u onze website bezoekt, is het noodzakelijk bepaalde informatie te verzamelen om de verbinding goed te laten verlopen. Als u een webpagina opvraagt, is het voor de webserver noodzakelijk te weten waar de pagina naar toe moet. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van uw IP-adres. Dit is een nummerreeks die automatisch door uw internet provider aan uw computer wordt toegekend iedere keer wanneer u inlogt op het internet, zodat uw computer kan worden geïdentificeerd.

(Social Media) cookies

Gegevens over uw bezoekgedrag gebruiken wij voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van en communicatie over onze producten en diensten. Om u bij het bezoek aan een website van NDA Incasso te kunnen herkennen, maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij ook voor het verzamelen van gegevens over het bezoek van onze websites. De door u aan ons op deze wijze beschikbaar gestelde informatie wordt door ons alleen in overeenstemming met de wet gebruikt en geschiedt op een behoorlijke en zorgvuldige wijze. U kunt uw browser zo instellen dat u geen cookies meer ontvangt. In dat geval kunnen wij niet garanderen dat alle diensten en functionaliteiten van de website optimaal werken.

Op onze website vindt u buttons waarmee u onze berichten of webpagina’s kunt promoten op social media. Denk aan het ‘liken’ via Facebook of een ‘tweet’ versturen via Twitter. Deze buttons werken via stukjes code die van de social media platformen zelf afkomstig zijn. Via deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. De social media platformen geven in hun privacyverklaring aan wat ze via de cookies met uw gegevens doen.

Voor welke doeleinden gebruikt NDA Incasso persoonsgegevens? 

Wij verwerken persoonsgegevens om:

  • tot incasso van de door onze opdrachtgevers uit handen gegeven vorderingen te kunnen komen
  • op basis van actuele en historische (betaal)gegevens met betrekking tot onder andere (de resultaten uit) incasso, te komen tot een database aan de hand waarvan een scoringswaarde c.q. risicoprofiel kan worden vast gesteld, waarmee de kans op verhaalbaarheid kan worden ingeschat
  • door middel van onze diensten een bijdrage te leveren aan het voorkomen van overkreditering, het minimaliseren van betalingsrisico’s en andere problematische schuldsituaties bij betrokkenen
  • uw reacties via de online invulformulieren (beschikbaar op de website) zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.

NDA Incasso verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend voor de bovengenoemde doelstellingen, die ook geregistreerd zijn bij het AP. NDA Incasso kan de gegevens aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het verwerken en uitvoeren van de genoemde doelstellingen. Met deze derden heeft NDA Incasso bewerker overeenkomsten gesloten.    Daarnaast kan NDA Incasso, voor zover dit toegestaan is op basis van de toepasselijke nationale regelgeving, de persoonsgegevens uitwisselen met aan haar gelieerde ondernemingen, en andere organisaties, die ook buiten de EER (Europese Economische Ruimte) gevestigd kunnen zijn, een en ander voor de doeleinden zoals genoemd in dit Privacy Statement.

Beveiliging persoonsgegevens 

NDA Incasso gaat uiterst zorgvuldig met de persoonsgegevens om en draagt, tezamen met eventuele bewerkers, zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van haar bestanden waarin de persoonsgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie toe bevoegd zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

Externe links

Deze website kan links naar andere websites bevatten. NDA Incasso is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid of de inhoud van deze andere websites en raadt u aan kennis te nemen van de privacy verklaringen op deze websites.

Rechten ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens

NDA Incasso deelt de betrokkene mee, (wettelijke) uitzonderingen daargelaten, of bepaalde gegevens worden verwerkt en zal meewerken aan het verzoek deze gegevens te verbeteren of aan te vullen.    Verzoeken om inzage in de eigen persoonsgegevens kunnen schriftelijk worden ingediend op onderstaand adres van NDA Incasso onder vermelding van Inzage Persoonsgegevens en met toezending van een kopie van een geldig legitimatiebewijs (waarbij Burgerservicenummer en foto zijn afgeplakt). Voorts dient de aanvrager zijn privé postadres en het dossiernummer te vermelden alsmede zijn handtekening te zetten. Binnen vier weken wordt, indien aan het verzoek wordt voldaan, een volledig overzicht verstrekt van de betreffende persoonsgegevens in de verwerkingen die zijn aangemeld. Indien NDA Incasso voldaan heeft aan een verzoek om gegevens te verbeteren of aan te vullen, zal zij derden aan wie deze gegevens zijn verstrekt, mededeling doen van de aangebrachte wijzigingen. NDA Incasso hoeft niet aan het verzoek te voldoen indien dit onmogelijk is of een onevenredige inspanning kost.

Wijziging privacy statement

NDA Incasso kan te allen tijde en met of zonder kennisgeving dit Privacy Statement wijzigen. Wij raden u daarom aan om van tijd tot tijd opnieuw dit Privacy Statement te raadplegen zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen in dit Privacy Statement.

Vragen, opmerkingen of klachten

Wanneer u vragen heeft die niet in dit Privacy Statement zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan, of wanneer u uw persoonsgegevens wilt inzien of wijzigen, dan wel klachten heeft over de manier waarop NDA Incasso met uw persoonsgegevens is omgegaan, dan kunt u op onze website een contactformulier invullen. Zo kan NDA Incasso voorkomen dat problemen of zorgen blijven bestaan.